Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé

Vedtægter for FDS.


Vedtægter for Foreningen af Danske Skatteankenævn (FDS)


 

 

 

§ 1

Foreningen af Danske Skatteankenævn har til formål at varetage skatteankenævnenes fælles interesser og være center for indsamling, udvikling og formidling af viden om den decentrale klagebehandling på skatteområdet.

 


Foreningen af Danske Skatteankenævn skal arbejde for, at skatteankenævnene kvalificeres til at opfylde såvel borgernes som det offentliges forventninger om en retssikkerhedsmæssigt forsvarlig klagebehandling.


 

 

 

§ 2

Skatteankenævn nedsat af skatteministeren er medlem af foreningen. 


 

 

 

§ 3

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stemmeret har alle tilstedeværende medlemmer af de af skatteministeren nedsatte skatteankenævn.


 

 

 

§ 4

Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i tilknytning til foreningens årsmøde. Mødetidspunkt og mødested fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter dagsordenen for generalforsamlingen samt program for årsmødet. Bestyrelsen er forpligtet til på dagsordenen for generalforsamlingen at optage forslag fra skatteankenævn, såfremt forslagene er bestyrelsen i hænde senest 1 måned forud for generalforsamlingens afholdelse.

 


Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde:

 

1.      Beretning om foreningens virksomhed

2.      Fremlæggelse af revideret regnskab for regnskabsperioder afsluttet siden sidste ordinære generalforsamling

3.      Behandling af indsendte forslag

4.      Offentliggørelse af bestyrelsens sammensætning

5.      Valg af revisorer (1. ordinære generalforsamling i skatteankenævnenes ordinære funktionsperiode)

6.      Eventuelt.

 


Senest 2 måneder før afholdelse af ordinær generalforsamling udsendes foreløbig indvarsling.

 


Skatteankenævnene underretter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse foreningen om navnene på deltagerne i generalforsamlingen.

 


Endelig indvarsling sker ved skriftlig meddelelse senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Med indvarslingen skal følge en dagsorden og en deltagerfortegnelse.

 


Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

 


Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.

 


Ordinære generalforsamlinger er offentlige. Bestyrelsen kan dog, såfremt praktiske forhold tilsiger det, fastsætte begrænsning i antallet af deltagere ud over de stemmeberettigede skatteankenævnsmedlemmer.

 


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når begæring derom fremsættes af mindst 4 skatteankenævn. Med begæringen må følge motiveret forslag til dagsorden. Tid og sted for ekstraordinær generalforsamling fastsættes af bestyrelsen dog således, at mødet afholdes senest 2 måneder efter begæringen er modtaget.

 


For ekstraordinær generalforsamling gælder, med undtagelse af reglerne for fastsættelse af dagsorden, tilsvarende regler som foran anført om ordinær generalforsamling.


 

 

 

§ 5

Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der vælges på følgende måde.

 


På grundlag af stemmetallene ved det senest afholdte folketingsvalg fordeles bestyrelsespladserne efter den d'Hondtske valgmetode blandt partier, der ved valget blev repræsenteret i Folketinget, eller på valgforbund mellem disse partier, forudsat at disse partier har været repræsenteret i skatteankenævnene siden funktionsperiodens start.

 


På den førstkommende ordinære generalforsamling afholdt i skatteankenævnenes ordinære funktionsperiode vælger det enkelte parti det antal bestyrelsesmedlemmer, der tilkommer partiet. Samtidig vælger det enkelte parti et antal stedfortrædere, der mindst svarer til det antal bestyrelsesmedlemmer, der tilkommer partiet.

 


Stedfortrædere skal vælges i prioriteret rækkefølge enten efter en samlet prioritering eller som prioriterede personlige stedfortrædere.

 


På efterfølgende ordinære generalforsamlinger kan det enkelte parti vælge at ændre sammensætningen af partiets bestyrelses- henholdsvis stedfortrædergruppe.

 


Stedfortrædere indkaldes ved et bestyrelsesmedlems forfald i den rækkefølge, de er valgt af det pågældende parti.

 


Bestyrelsesmedlemmer samt stedfortrædere herfor skal fratræde, hvis de enten udtræder af det parti, der har udpeget dem, eller udtræder af skatteankenævnet i løbet af skatteankenævnets funktionsperiode.


 

 

 

§ 6

Bestyrelsen tiltræder ved afslutningen af den generalforsamling, på hvilken den er valgt, og fratræder ved afslutningen af den første ordinære generalforsamling efter starten af skatteankenævnenes næste ordinære funktionsperiode.

 


Der afholdes konstituerende møde i umiddelbar forlængelse af den generalforsamling, hvor den nye bestyrelse er valgt. På det konstituerende møde vælger bestyrelsen efter forholdstalsvalgmåden formand og næstformand.

 


Vælger et parti at ændre sammensætningen af partiets bestyrelsesgruppe i løbet af bestyrelsesperioden afholdes der konstituerende møde i umiddelbar forlængelse af den generalforsamling, hvor bestyrelsens sammensætning er blevet ændret. På det konstituerende møde vælger bestyrelsen efter forholdstalsvalgmåden formand og næstformand.

 


Bestyrelsen nedsætter som led i sin konstituering et formandskab, der består af formanden, næstformanden samt eventuelt et yderligere bestyrelsesmedlem efter bestyrelsens bestemmelse. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for formandskabets virksomhed.

 


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


 

 

 

§ 7

Bestyrelsen forestår alle løbende forretninger, ligesom den repræsenterer foreningen udadtil.

 


Den forbereder sager, der skal behandles på generalforsamlingen, og afgiver her beretning om foreningens virksomhed.

 


Bestyrelsen kan bemyndige formanden, enkelte bestyrelsesmedlemmer eller ansatte i foreningens sekretariat til at tegne foreningen i den daglige administration.

 


Ethvert skatteankenævn og bestyrelsesmedlem kan fremsætte forslag til foreningens bestyrelse, og bestyrelsen har pligt til at tage disse under behandling. Skatteankenævnsmedlemmer kan endvidere anmode bestyrelsen om at behandle indsendte forslag.


 

 

 

§ 8

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til på bestyrelsens vegne at foretage undersøgelser, udarbejde indstillinger og varigt/midlertidigt varetage opgaver inden for bestyrelsens forretningsområde.

 


De nærmere regler for eventuelle udvalgs virksomhed gives af bestyrelsen.


 

 

 

§ 9

Foreningens midler kan efter bestyrelsens beslutning anvendes i overensstemmelse med foreningens vedtægtsfæstede formål. De nærmere regler for administrationen af foreningens midler fastsættes af bestyrelsen.

 


Regnskabsåret er kalenderåret.

 


Hvert år udarbejdes behørigt dokumenteret regnskab, som revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.

 


På den førstkommende ordinære generalforsamling afholdt i skatteankenævnenes ordinære funktionsperiode vælges .2 revisorer samt en 1. og en 2. revisorsuppleant. Revisorerne tiltræder ved afslutningen af den generalforsamling, på hvilken de er valgt, og fratræder ved afslutningen af den første ordinære generalforsamling efter starten af skatteankenævnenes næste ordinære funktionsperiode. Fratræder en revisor sit hverv indtræder i prioriteret rækkefølge en revisorsuppleant i revisorens sted.

 


Regnskabet forelægges til endelig godkendelse på førstkommende ordinære generalforsamling.


 

 

 

§ 10

Ændringer af disse vedtægter kan vedtages på en generalforsamling med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.


 

 

 

§ 11

Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling med et flertal på 3/4 af de afgivne stemmer.

 


I tilfælde af foreningens opløsning overføres foreningens midler til statskassen.

 

 

        Som senest ændret på generalforsamlingen i Nyborg, den 31. oktober 2021.

 

 

Tilbage | Til Top